Teatro a Milano 2019/2020: Ritorno a Reims

Teatro a Milano 2019/2020: Ritorno a Reims – © Thomas Ostermeier/Sébastien Dupouey